Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko zverejňuje zápisnicu z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie – „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ a návrhu strategického dokumentu – „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“

Loading